Aa

Органите за управление на РТИК са:

  • Общо събрание, което определя политиката за развитие на организацията,
  • Управителен съвет, избран от Общото събрание 
  • Председател на Управителния Съвет на камарата, който представлява организацията, ръководи и контролира изпълнението на целите, задачите и решенията на УС; свиква и ръководи заседанията на УС.
  • Изпълнителeн директор, който осъществява оперативното управление на Камарата

 

Ръководство
Милен Добрев
Изпълнителен директор

Г-н Добрев се занимава с цялостното оперативно управление на РТИК, както и с управление на национални и международни проекти в областта на регионално развитие и икономическо сътрудничество, предприемачество, професионално обучение за бизнеса, устойчиво развитие. 

Оказва съдействие и има активна роля при формиране на местната политика по икономическо развитие и насърчаване на инвестициите. Участва в съвети и комисии към местни и регионални институции.

Екип
Албена Генова
Експерт БТПП в РТИК

Аблена е регионален експерт на Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП). Тя се занимава основно със заверка на сертификати и други търговски документи. Съдейства за регистрация на фирми към регистъра на БТПП, издаване на удостоверения за членство и други документи.

Притежава бакалавърска степен по Приложна лингвистика (с английски и словашки език) и магистърска степен по Транслатология с английски език от Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".

Радимира Кирева
Експерт програми и проекти

Радимира е част от екипа на РТИК от 2005 г. Занимава се основно с разработването и изпълнението на европейски проекти по програма ИНТЕРРЕГ и има опит в изпълнението на дейности в областта на предпредприемачеството, трудова мобилност, бизнес развитие, регионално развитие и креативни индустрии.

Участва в организацията и провеждането на проучвания, бизнес анализи и различен тип мероприятия – обучения, конференции, семинари, инвестиционни форуми. 

Притежава бакалавърска степен по Стопанско управление от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и магистърска степен по Бизнес планиране от Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов.

Стела Дионисиева
Експерт програми и проекти

Стела е част от екипа на РТИК от 2006 година. В началото отговаря за връзката с бизнес организациите, комуникацията с клиенти и подготовката на различни бизнес събития.

От 2010 г. се занимава с разработването и изпълнението на европейски проекти по програми като ИНТЕРРЕГ, ЕРАЗЪМ+, COSME и др. Има опит в изпълнението на дейности в областта на предпредприемачеството, младежка трудова мобилност, бизнес развитие, регионално развитие и стартиращи компании.

Участва в организацията и провеждането на проучвания, бизнес анализи и различен тип мероприятия – обучения, конференции, семинари, инвестиционни форуми. 

Притежава бакалавърска степен по Маркетинг и мениджмънт от Икономически университет - Варна  и магистърска степен по Международно сътрудничество и европейски проекти от Русенски университет "Ангел Кънчев".

Десислава Димитрова
Организатор обучения

Десислава  е част от екипа на РТИК от 2012 г. От тогава до момента е натрупала практически опит в извършването на проучвания, организирането на събития и промоционални дейности, изпълнение и администриране на проекти.  

Тя има практически опит и като координатор на европейски проекти, особено в областта на инкубирането на социални иновации.

Взема участие като ментор в дейности за дистанционно обучение на гимназисти и поема водеща роля в организацията на местно ниво по време на общоевропейската инициатива Европейска седмица на професионалните умения и Европейска нощ на учените.

Мария-Деница Георгиева
Специалист обучения и развитие

Мария-Деница е част от екипа на РТИК от 2018 г. Основната дейност, която извършва е свързана с разработването и изпълнението на европейски проекти по програма Еразъм+. Има опит с изпълнението на проекти в сферата на зелената и кръгова икономика, предприемачество, творчески и културни индустрии и работа с жени мигранти и уязвими групи.

По-специално, тя организира и провежда проучвания, сътрудничи с местни и международни партньори, изготвя анализи и административни доклади. Като силен привърженик на опазването на околната среда, тя е изнасяла публични лекции по темата и е участвала в изготвянето на статии по екологични въпроси.

Притежава бакалавърска и магистърска степен от Университет Овидиус в Констанца, Румъния и Русенски университет "Ангел Кънчев“. 

Ирена Иванова
Експерт програми и проекти

След успешно завършен стаж в РТИК през 2017г., Ирена продължава работата си в организацията като част от екипа. Основната дейност, която извършва е свързана с разработването и изпълнението на европейски проекти по програма Еразъм+. Има опит с изпълнението на проекти в сферата на корпоративната социална отговорност, устойчивото развитие, предприемачеството, споделената икономика, Индустрия 4.0 и др.

Притежава магистърска степен по "Европеистика и публична администрация" от Русенски университет "Ангел Кънчев".

Айри Мемишев
Експерт програми и проекти

Айри е част от екипа на РТИК от 2018 г. Основната дейност, която извършва е свързана с разработването и изпълнението на европейски проекти по програма Еразъм+. Има опит в изпълнението на проекти в сфери като дигиталицазия на бизнеса, дигитално моделиране и дигитално производство, екоиновиции и устойчиво развитие, електронно обучение и др.

Притежава бакалавърска степен по "Европеистика и Глобалистика" от Русенски университет "Ангел Кънчев".

Пламена Младенова
Счетоводител

Пламена е част от екипа на РТИК от 2008 г. Тя се занимава с текуща счетоводна отчетност, личен състав и ТРЗ, касова отчетност, годишно счетоводно приключване, счетоводно отчитане на проекти финансирани от Европейския съюз и от български програми.  

Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица. Проучва пазарната конюнктура и спецификите в икономическите условия на пазара. Извършва сравнителни ,SWOT и други видове анализи. Подготвя информация и становища ,свързани с изпълнението на проекти. Участва в работни групи по оперативни програми, финансирани от ЕС.

Виктория Цвяткова
Експерт Бизнес развитие

След успешно завършен стаж в РТИК през 2022 г., Виктория продължава работата си в организацията като част от екипа. Осъществява и поддържа бизнес кореспонденция с клиенти и партньори на организацията. Активно търси и развива нови бизнес възможности. Взема участие в организацията и провеждането на събития и конференции. Координира информационния поток и извършва оперативна и административна дейност. 

Притежава бакалавърска степен по "Бизнес мениджмънт" и магистърска степен по "Предприемачество и иновации" от Русенски университет "Ангел Кънчев".

Светослав Минчев
Експерт маркетинг

Светослав е експерт с повече от 15 години опит в областите на конвенционалния и цифровия маркетинг. Професионалният му опит е придобит по време на неговата кариера в редица водещи бизнес сектори – информационни технологии, телекомуникации, финанси и работата му като специалист на свободна практика.

Част от основните му задължения в РТИК са свързани с разширяването на членската политика на Камарата и нейното популяризиране сред бизнес средите в русенския регион.

Притежава бакалавърска степен по Маркетинг и магистърска степен по Предприемачество и иновации от Русенски университет "Ангел Кънчев".